Over DiVCult

Stichting Culturele Diversiteit

Stichting DiVCult wil een beweging in gang zetten die gericht is op een betere vertegenwoordiging van minderheden in de gevestigde kunstwereld en wil bijdragen aan culturele diversiteit en inclusie. Wij zijn van mening dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is voor bepaalde groepen kunstenaars (vrouwen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, lhbt’ers, etc.) dat zij dezelfde kansen krijgen als kunstenaars uit sommige andere groepen. DiVCult wil dit doel bereiken door een netwerk te vormen waarbij mensen met verschillende achtergronden ideeën kunnen uitwisselen en kunnen deelnemen aan discussies, onderzoeken en tentoonstellingen.

Aanleiding

De interculturele samenleving ofwel diversiteit is een realiteit. De Nederlandse bevolking bestaat immers voor ruim 1,9 miljoen uit mensen van niet-westerse afkomst. In de afgelopen jaren is er aandacht geweest voor positie van vrouwen in de kunst en cultuur. Uiteraard moet voor de toekomst het streven binnen de kunst- en cultuursector gelijkwaardigheid en evenredigheid van vrouwelijke en mannelijke kunstenaars zijn. Er is echter sprake van een actueel vraagstuk. Er is nog steeds geen sprake van een cultureel diverse cultuur- en kunstsector.
Diversiteit is geen doel op zich maar de realiteit van een verander(en)de bevolkingssamenstelling. Alle inwoners moeten zich voldoende gerepresenteerd, gerespecteerd en gehoord voelen – in al hun verscheidenheid. We laten ons hierbij inspireren door de Code Culturele Diversiteit & Inclusie. De kunst- en cultuursector is nog altijd geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving: een samenleving die alleen maar diverser wordt.

Code Diversiteit & Inclusie

Aanpak

Ondanks het feit dat onze samenleving de afgelopen decennia ingrijpend veranderd is dringt dit nog mondjesmaat door in de culturele wereld. Culturele diversiteit en inclusie is zowel een maatschappelijk als een inhoudelijk vraagstuk dat uitdaagt om keuzes te maken en te starten met veranderingen. Het is een vraagstuk waar tegelijkertijd lange adem voor nodig is. Met het creëren van verbintenissen, acties en communicatie wil de stichting een beweging op gang brengen. Dit wil de stichting bewerkstelligen door ontmoeting, uitwisseling, debat, creëren van netwerken en het organiseren van evenementen en exposities. We hebben immers een versnelling nodig, een inhaalslag om veranderingen die gaande in de samenleving ook in de cultuur vorm te geven.
We willen een beweging op gang brengen door netwerken te vormen vanuit culturele organisaties, kunstenaars, professionals actief in de culturele sector en nu nog ontbrekende groepen. Het gaat dus niet alleen om de exclusieve groep insiders. Hiervoor gaan we debatten organiseren en onderzoeken starten.

Plan van Aanpak 2020/2021

Prototype drijfobject 'DiVCult op de vijver' in het Prins Bernhardplantsoen Hengelo

De organisatie bestaat uit een bestuur en een werkgroep

Bestuur

Jeannette Lodeweges - voorzitter
Cobie Baart - secretaris
Janneke Oude Alink - penningmeester

Werkgroep

Hanneke Mentink
(inclusief bestuursleden)

Financiën

Alle bestuursleden en werkgroep leden zijn vrijwilliger en organiseren het gehele programma.

Stichting DiVCult
Enschedesestraat 130
7552 CK Hengelo

KvK: 75749173
Bank: NL39RABO0354552007

Neem contact met ons op